Odlehčovací služby

1. Odlehčovací služby (pobytové a ambulantní)

Poslání
Posláním sociální služby Odlehčovací služby je usnadnění života rodinám trvale pečujícím o osoby s postižením.

Cíl
Cílem sociální služby Odlehčovací služby je poskytnout pečující rodině prostor na nezbytný odpočinek.

Cílová skupina
Muži a ženy ve věku od 19 do 64 let s lehkým či středním mentálním postižením nebo dlouhodobým duševním onemocněním, kteří jsou v trvalé péči rodiny nebo svých blízkých.

Předmětem činnosti je:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • vše se děje při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.


Důvody vylučující poskytnutí služby
Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykových látkách, osobám s projevy narušujícími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných činnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou.

Důvody umožňující odmítnutí uzavření smlouvy

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zásady poskytování sociální služby

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • podpora individuality uživatelů
 • přizpůsobení sociálních služeb uživatelům