Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Poslání
Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvoření životního zázemí každému uživateli tak, aby mohl v co největší míře žít podle vlastních představ.

Cíl
Cílem sociální služby Chráněné bydlení je umožnit uživateli, aby se v co největším rozsahu zapojil do běžného života společnosti.


Chráněné bydlení je poskytováno formou individuální a skupinovou.

Cílová skupina

Chráněné bydlení skupinové (budova ENERGIE o.p.s., Hornická 106, Meziboří)

 • osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení individuální (byty a domy v Meziboří)

 • osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívaly Chráněné bydlení na adrese Hornická 106, Meziboří, a u kterých došlo k zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální chráněné bydlení.

Důvody vylučující poskytnutí služby

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykových látkách, osobám s projevy narušujícími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných činnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou.

Důvody umožňující odmítnutí uzavření smlouvy

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Předmětem činnosti je

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času atd.)
 • podpora individuality uživatelů
 • respektování osobnosti a lidských práv uživatelů a obhajoba jejich práv
 • vzájemná rovnocenná komunikace a tolerance mezi uživateli a zaměstnanci
 • přizpůsobení sociálních služeb uživatelům